Generelt:

Det lejede udstyr må ikke videreudlejes eller udtages af Danmark, uden udlejers skriftlige tilladelse.Alle effekter er Megasounds ejendom og kan derfor ikke sælges, pantsættes ellerl ignende. Lejer er selv forpligtet til at kontrollere at der ikke er mangler i henhold til kontrakten og det lejede udstyr, før det tages ud af butikken.
Lejen beregnes på grundlag af de til en hver tid af Megasound fastsatte priser. Den tid,udstyret er udlejet, kaldes for lejeperioden, hvor ved forstås den tid, udstyret har været borte fra Megasounds butik/lager og rådighed efter lejeaftalen. Den korteste lejeperiode er 1 dag. Den dag udstyret forlader Megasounds butik/lager, regnes som første lejedag. Ved tilbagelevering regnes tilbageleveringsdagen også som en lejedag, hvis det lejede udstyr afleveres efter klokken 14.00 på hverdage og klokken 11.30 på lørdage, såfremt andet ikke er aftalt med Megasound. Fornyelse og/eller forlængelse af lejeperiode sker ved indgåelse af en ny skriftlig kontrakt.
Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejer, er Megasound berettiget til uden varsel at afhente det lejede udstyr. Det samme gælder, i så fald lejer på anden vis misligholder kontrakten. Lejer er forpligtet til at betale alle omkostninger i forbindelse med enhver misligholdelse.

 

Forsikringsforhold og ansvar:

Lejer er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og/eller bortkomst, også selvom skaden er hændelig. Eventuelle skader skal omgående meddeles Megasound og tyveri og hærværk tillige til politiet. Er det udenfor åbningstid skal der lægges besked om hændelsen på vores telefonsvarer. Lejer er forpligtet til at have en dækkende forsikring af det lejede udstyr og skal på forlangende kunne forevise denne.
Megasound tager forbehold overfor force majeure således, at Megasound ikke kan gøres erstatningsansvarlig for manglende/forsinkede leveringer eller på anden vis overholdelse af udlejningsaftalen, hvis dette hidrører udefra kommende omstændigheder, som det på forhånd er klart, at Megasound ikke kan afværge, f.eks. naturkatastrofer, strejker, optøjer, sygdom eller andres kontraktretslige misligholdelse m.v. Megasound er derfor ikke ansvarlig overfor lejer på nogen måde, og har intet ansvar i tilfælde af f.eks. ildebrand eller lignende, hvis det lejede udstyr er årsag til dette. Dette gælder tillige også evt. tab for lejer i sådanne tilfælde. Lejer forpligter sig til at betale samtlige omkostninger inkl. advokater, retsgebyrer og lignende, 100 procent både for udlejer og lejer, ved tilfælde af retslige tvister, defekt eller manglende udstyr.
Megasound er ikke ansvarlig for drifts- eller avancetab eller andet indirekte tab, herunder misligholdelse af kontraktlige aftaler. Megasound hæfter ikke for skader på ting eller personer, som skyldes fejlbetjening, mangelfuld eller forkert installation eller andre forhold, som ligger uden forMegasoundskontrol.
Lejer overtager ansvar og risiko for det lejede fra det øjeblik transport fra Megasounds butik/lager påbegyndes og indtil det lejede er afleveret. Ved enhver skade forårsaget af lejer, betaler denne alle reparationsomkostninger. Lejer sørger selv for afhentning og tilbagelevering af det lejede udstyr, hvis ikke andet er aftalt. Læsning og aflæsning samt transport er alene lejers ansvar.

 

Anvendelse af det lejede udstyr:

Det lejede må kun benyttes af fagfolk til professionelt brug og benyttes i henhold til enhver tids gældende lovgivning. Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede udstyr uden skriftlig tilladelse fra Megasound. Transport skal ske på forsvarlig vis i et dertil egnet køretøj. Hvis lejer skal bruge 380 volt, skal lejer altid sikre sig, at det er forbundet korrekt i stikket. Dette kan gøres med en spændingsmåler.
 

Afbestilling:

Ved afbestilling af anlæg senere end 4 døgn før aftalte lejestartdato skal der betales 50% af den samlede lejepris. Hvis det sker senere end 2 døgn før den aftalte lejedato, betales der 100% af den samlede lejepris. Dette gælder ligeledes for ikke afhentede anlæg.
 

Tilbagelevering:

Det lejede udstyr skal afleveres i samme stand, som det er modtaget. Udstyret skal være rengjort og korrekt pakket, ligesom kabler skal være oprullede. Megasound forbeholder sig ret til at rengøre det lejede udstyr for lejers regning, såfremt det tilbageleverede udstyr ikke lever op til normalstandard. Megasound har ret til at opkræve et gebyr på kr.10,-pr.kabel, hvis lejer ikke har sørget for at samtlige kabler er korrekt oprullet, samt et gebyr hvis det lejede udstyr ikke er blevet rengjort før aflevering, herunder fjernelse af tape, limrester, stearin, øl og lignende. Hvis lejer afleverer det lejede udstyr for sent vil der blive opkrævet et ekstra lejegebyr, svarende til den pålydende dagslejepris på lejekontrakten, samt et beløb for de eventuelle ekstra omkostninger for Megasounds tab ved ekstra indleje af andet udstyr.
 

Legitimation/for at kunne leje:

- Gyldigt kørekort eller pas. - Sygesikring med korrekt adresse. - Megasound skal kunne finde lejer på oplysningen eller på internettet. - Lejer må ikke være registreret i RKI - Lejer skal være fyldt 18 år

- Lejebeløbet skal betales ved afhentning. - Der skal betales depositum - typisk kr. 1.000 - 2.500,- alt efter udstyr. Kan betales via DK-nota, kontant eller bankoverførsel. - Der pålægges et grundgebyr på kr. 50,- incl. moms pr. lejekontrakt.

-Ved bestilling af anlæg skal Megasound have oplyst navn, adresse og tlf.nr. samt tilsvarende oplysninger om personen der skal afhente. Afhenter en anden forskelligt fra lejekontrakt gælder der samme betingelser. Dvs. så er det denne person, der hæfter for det lejede udstyr på lejekontrakten.